គោលនយោបាយ, ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ, អនុក្រឹត្យ, ប្រកាស, សេចក្តីសម្រេច, សារាចរ, លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងៗ
Short by year:      
Prakas on the nomination of the Chief of Cabinet of Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction. » Read more
Decree on the transfer of 2 Under-Secretaries of State from the Ministry of Rural Development to the Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction.- --


Sub-Decree on the establishment of the General Inspectorate of the Ministry of Land management, Urban Planning and Construction.
» Read more
Ministerial Decision on the establishment of the technical ad hoc Workgroup to collaboratively implement the Supreme Court decision No. 157 Kh dated March 30, 2015 » Read more

Prakas on the nomination of the officials in the Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction.
» Read more
Sub-Decree on the transfer of task of the Inter-Ministerial Committee to Coordinate, Prepare, and Implement the development project along the West and the North border of the Kingdom of Cambodia to be under the authority of the Committee of Social Land Concession in the National Leve. » Read more
សារស្វាគមន៍

ឯកឧត្តម​ ជា​ សុផារ៉ា

រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី នគរូប​នីយកម្ម និង​សំណង់

គេហ​ទំព័រ នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដើ​ម្បី​ធើ្វការ គេហ​ទំព័រ

អាជ្ញាប័ណ្ណវិស័យសំណង់
Video Documents
Visitor Number
Today :
001580
Yesterday :
020679
Total :
10282106
ការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យសំណង់លំនៅឋាននៅកម្ពុជា
ស្វែងយល់ពីអចលណទ្រព្យនៅកម្ពុជា