អ៊ីមែល : mlmupc.caninet@gmail.com
E-Library
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ ចុចមើល ទាញយក
1 ប្រកាសរួមស្ដីពីការផ្ដល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ប្រកាស ចុចមើល
2 តារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នឹងប្រកាសរួមលេខ៩៩៥ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ស្ដីពីការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ប្រកាស ចុចមើល
3 ប្រកាសរួមស្ដីពីការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ប្រកាស ចុចមើល
4 ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីពីនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីទាក់ទងនឹងការចាត់ចែងរក្សាការពារ និងការរឹបអូសចមពោះអចលនវត្ថុដែលមិនទាន់ចុះបញ្ជី ប្រកាស ចុចមើល
5 ប្រកាសស្ដីពីដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ឯកសារបម្រើឱ្យការចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច ប្រកាស ចុចមើល
6 ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីពីការចុះបញ្ជីអចលនវត្ថុទាក់ទងនឹងក្របនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ប្រកាស ចុចមើល
7 ប្រកាសរួមស្ដីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ទម្រង់ស្ដង់ដារនៃកិច្ចសន្យាលសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច ប្រកាស ចុចមើល
8 ប្រកាសស្ដីពីការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណជូនក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មឯករាជ្យ សម្រាប់គ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុ ប្រកាស ចុចមើល
9 ប្រកាសស្ដីពីការកែសម្រួលប្រការ៦ នៃប្រកាសលេខ ១៩២ ប្រក.ដនស/អសណ ចុះថ្ងៃទី ១៣ ខែវិឆ្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៧ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរូបវន្តបុគ្គលសិក្សាគម្រោងប្លង់ ប្រកាស ចុចមើល
10 ប្រកាសស្ដីពីការធ្វើប្រតិភូកម្មមុខងារជូនអភិបាល នៃគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត និងជាប្រធានគណៈកម្មការសុរិយោដី រាជធានី ខេត្ត ដើម្បីធ្វើសេចក្ដីសម្រេចលើសំណុំរឿងវិវាទដីធ្លីក្នុងយន្តការរបស់គណៈកម្មការសុរិយោដី ប្រកាស ចុចមើល
11 ប្រកាសស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុ ប្រកាស ចុចមើល
12 ប្រកាសរួមស្ដីពីការទប់ស្កាត់ការសាងសង់គ្មានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ឬ ការសាងសង់ខុសពីលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ប្រកាស ចុចមើល
13 ប្រកាសស្ដីពីការកែសំរួលប្រការ២ និងប្រការ៣ នៃប្រកាសលេខ ៣២ប្រក/សណ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការដ្ឋានសំណង់ ប្រកាស ចុចមើល
14 ប្រកាសស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរូបវន្តបុគ្គលសិក្សាគំរោងប្លង់ ប្រកាស ចុចមើល
15 ប្រកាសស្ដីពីការកែសំរួលប្រការ៧ និង ប្រការ ១០ នៃប្រកាសលេខ ៧៥ប្រក/ដនស ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសហគ្រាស និងក្រុមហ៊ុនសិក្សាគំរោងប្លង់ និងសាងសង់់ ប្រកាស ចុចមើល
16 ប្រកាសស្ដីពីការបង្កើត និងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ឯកសារបំរើឱ្យការចុះបញ្ជីចំណែកឯកជននៃអគារសហកម្មសិទ្ធិ ប្រកាស ចុចមើល
17 ប្រកាសស្ដីពីការធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្ម ការធ្វើផែនការដីរដ្ឋ និងការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ដីរដ្ឋ ប្រកាស ចុចមើល
18 ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីពីតួនាទី និងភារទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ក្នុងការចុះបញ្ជីដីធ្លី ប្រកាស ចុចមើល
19 ប្រកាសស្ដីពីឯកសណ្ឋាន និងសញ្ញាសំគាល់សំរាប់មន្រ្តីនៃក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ប្រកាស ចុចមើល
20 ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីពីការកំណត់ភារកិច្ចរបស់តុលាការ និងគណៈកម្មការសុរិយោដីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងវិវាទដីធ្លី ប្រកាស ចុចមើល
21 ប្រកាសស្ដីពីគោលការណ៍ណែនាំអនុវត្តអនុក្រឹត្យស្ដីពីសម្បទានដីសង្គមកិច្ច ប្រកាស ចុចមើល
22 ប្រកាសស្ដីពីការបំពេញបន្ថែមការណែនាំអនុវត្តប្រមូលពន្ធប្រថាប់ត្រា ប្រកាស ចុចមើល
23 ប្រកាសស្ដីពីគោលការណ៍ណែនាំ និងនីតិវិធីរបស់គណៈកម្មការសុរិយោដី ប្រកាស ចុចមើល
24 ប្រកាសស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការដ្ឋានសំណង់ ប្រកាស ចុចមើល
25 ប្រកាសស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសហគ្រាស និង ក្រុមហ៊ុនសិក្សាគម្រោងប្លង់ ប្រកាស ចុចមើល
26 ប្រកាសស្ដីពីតួនាទី ភារកិច្ច និង រចនាសម្ព័ន្ធ របស់សមន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និង សុរិយោដី ខេត្ត ក្រុង ប្រកាស ចុចមើល
prev12next
sms onay film indir film indirme full program indir